Umowa partnerska

Niniejsza umowa opisuje warunki uczestnictwa w programie partnerskim Rowland Earthing. W niniejszej umowie termin „Partner” odnosi się do Ciebie (wnioskodawcy). W niniejszej umowie „Rowland Earthing” odnosi się do Rowland Earthing, z którym zawierasz niniejszą umowę. Zgłaszając się do programu partnerskiego Rowland Earthing, potwierdzasz, że przeczytałeś umowę i zgadzasz się na warunki.

prowizje 

Aby sprzedaż generowała prowizję Partnerowi, klient musi wypełnić formularz zamówienia i dokonać pełnej płatności za produkt. Prowizje będą wypłacane tylko od sprzedaży dokonanej, gdy klient kliknie kwalifikowane, prawidłowo skonstruowane linki partnerskie. Za prawidłowo zakodowane linki odpowiada wyłącznie partner. Prowizje można sprawdzić na Panelu Partnera. Jeśli Partner korzysta z opcji jednorazowej płatności, otrzyma prowizję za każdą nową sprzedaż. 

Zwroty 

W przypadku, gdy klient zażąda zwrotu za transakcję, za którą Partner uzyskał prowizję, wszelkie prowizje uzyskane od kwoty zwrotu zostaną odjęte od salda Partnera. 

Użytkowanie i obowiązki 

Partnerzy mogą korzystać z marki Rowland Earthing i zasobów marketingowych dostępnych w sekcji Partnerzy aplikacji Rowland Earthing. Logo i inne zasoby nie mogą być modyfikowane. Partner nie uzyskuje żadnych znaków towarowych, praw autorskich ani żadnych innych praw do tych materiałów. Partner nigdy nie będzie sugerować, że działa w imieniu Rowland Earthing. Partner nigdy nie będzie licytować reklam, które konkurują z Rowland Earthing. Partner nigdy nie będzie reprezentował siebie, Rowland Earthing ani swoich relacji z Rowland Earthing w sposób fałszywy lub wprowadzający w błąd. ) wspominając lub odwołując się do uziemienia Rowland. 

Termin i wypowiedzenie 

Każda ze stron ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wcześniejszego wypowiedzenia. Jeśli Partner rozwiąże umowę, żadne dalsze prowizje od Rowland Earthing nie zostaną wypłacone za jakiekolwiek przeszłe lub przyszłe transakcje klientów.

Modyfikacja 

Możemy zmienić dowolny z warunków niniejszej Umowy w dowolnym czasie i według naszego wyłącznego uznania. Modyfikacje te mogą obejmować m.in. zmiany w zakresie dostępnych prowizji, harmonogramów prowizji, procedur płatności oraz zasad Programu Afiliacyjnego.

Jeśli chcesz założyć Partnera z Rowland Earthing, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zacząć.